Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްމުހިންމު އުސްއަލިތައް

14 ޑިސެމްބަރު 2020 - އާންމު މަޢުލޫމާތު ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ މެމްބަރުން
.
18 ޖުލައި 2020 - ޚަބަރު "މަންޑޭލާ ރޫލްސް" ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއުކޮށްފި
ޖަލުތަކުގައި ހުންނަންވާ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑުކަމަށް އދ.ން ކަނޑައަޅާފައިވާ 'މަންޑޭލާ ރޫލްސް' ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް، ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއުކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް. 1) 18 ޖެނުއަރީ 2022         ވަޒީފާ   
ސީނިއަރ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް. 3) 18 ޖެނުއަރީ 2022         ވަޒީފާ   
ސޯޝަލް ސަރވިސް ވާކަރ (އެމް.އެސް. 2) 18 ޖެނުއަރީ 2022         ވަޒީފާ   
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް. 1) 18 ޖެނުއަރީ 2022         ވަޒީފާ    
ސީނިއަރ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް. 3) 18 ޖެނުއަރީ 2022         ވަޒީފާ    
ސޯޝަލް ސަރވިސް ވާކަރ (އެމް.އެސް. 2) 18 ޖެނުއަރީ 2022         ވަޒީފާ    
ހުރިހާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން ބަލާލަން


މިނިސްޓަރ


ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް


ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

މުޙައްމަދު މާހިރު އީސާ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް އެފެއާޒް


ޢަލީ ނަޒީރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް އެފެއާޒް


ޙަސަން ޝުޖާޢު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް އެފެއާޒް


މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއިން ކުރާ މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަކީ، ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގައި ސުލްޙަވެރިކަމާއި، އަމާންކަމާއި، އަދި ހަރުދަނާ ރެވެތިއަޚުލާގު ޤާއިމް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ، ތަހުޛީބީ މުޖުތަމައެއްގެ ރައްކާތެރިކަން ކޮންމެ ފަރުދަކަށްމެ ޤާނޫނުގެ ހަމަހަމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މުއައްސަސާއެކެވެ.

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުން

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ
އައްބާސް މުޙައްމަދު
ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ
3031432
abbas.mohamed@homeaffairs.gov.mv

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް އެޑްރެސް

10 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ވެލާނާގެ
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު
މާލެ
20096
ދިވެހިރާއްޖެ

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 08:00 - 13:30 (ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑި)

ޓެލެ ފޯން:
3031515އީމެއިލް:


info@homeaffairs.gov.mv