Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްމުހިންމު އުސްއަލިތައް

14 ޑިސެމްބަރު 2020 - އާންމު މަޢުލޫމާތު ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ މެމްބަރުން
.
18 ޖުލައި 2020 - ޚަބަރު "މަންޑޭލާ ރޫލްސް" ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއުކޮށްފި
ޖަލުތަކުގައި ހުންނަންވާ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑުކަމަށް އދ.ން ކަނޑައަޅާފައިވާ 'މަންޑޭލާ ރޫލްސް' ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް، ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއުކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

އޭ-2 ޝީޓް: އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.1) 30 ޖެނުއަރީ 2023         ވަޒީފާ   
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (އެމް.އެސް. 1) އައިސީޓީ ސެކްޝަން 30 ޖެނުއަރީ 2023         ވަޒީފާ   
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް. 2) 30 ޖެނުއަރީ 2023         ވަޒީފާ   
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް
ޝާއިޢުކުރުންތައް

މައުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމު 16 ޖެނުއަރީ 2023         އާންމު ލިޔުންތައް    
މިމިނިސްޓްރީއަށް ސައިކަލެއް ގަތުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާކަން 27 ޑިސެމްބަރު 2022         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަސް 5 ޑިސެމްބަރު 2022         ރިޕޯޓް    
ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރުންތައް ބަލާލަން


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އޭ-2 ޝީޓް: އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.1) 30 ޖެނުއަރީ 2023         ވަޒީފާ    
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (އެމް.އެސް. 1) އައިސީޓީ ސެކްޝަން 30 ޖެނުއަރީ 2023         ވަޒީފާ    
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް. 2) 30 ޖެނުއަރީ 2023         ވަޒީފާ    
ހުރިހާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން ބަލާލަން


މިނިސްޓަރ


ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް


ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

މުޙައްމަދު މާހިރު އީސާ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް އެފެއާޒް


ޢަލީ ނަޒީރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް އެފެއާޒް


ޙަސަން ޝުޖާޢު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް އެފެއާޒް


މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއިން ކުރާ މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަކީ، ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގައި ސުލްޙަވެރިކަމާއި، އަމާންކަމާއި، އަދި ހަރުދަނާ ރެވެތިއަޚުލާގު ޤާއިމް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ، ތަހުޛީބީ މުޖުތަމައެއްގެ ރައްކާތެރިކަން ކޮންމެ ފަރުދަކަށްމެ ޤާނޫނުގެ ހަމަހަމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މުއައްސަސާއެކެވެ.

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުން

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ
އައްބާސް މުޙައްމަދު
ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ
3031432
abbas.mohamed@homeaffairs.gov.mv

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް އެޑްރެސް

10 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ވެލާނާގެ
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު
މާލެ
20096
ދިވެހިރާއްޖެ

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 08:00 - 13:30 (ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑި)

ޓެލެ ފޯން:
3031515އީމެއިލް:


info@homeaffairs.gov.mvޕޮލިސް ބޯޑު

ގ. އަސްދޫގެ (5 ވަނަ ފަންގިފިލާ)،
މަޖީދީމަގު،
ކ. މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 08:00 - 13:30 (ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑި)

ޕޮލިސް ބޯޑާ އި ގުޅުއްވުމަށް
3031467

policeboard@homeaffairs.gov.mv