Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ރެގުއުލޭޝަން ޕެސްޓިސައިޑް ލިސްޓް (މާނާ / ހުއްދަ )

-


ލިޔެކިޔުން


Banned Pesticide List

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.44 MB

Approved Pesticide List

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.21 MB