Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް އެކުއަރކަލްޗަރ ކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ފެނުގެ ދިރުން އެތެރެކުރުމުގެ އަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުސޫލު

-