Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ނުވަތަ ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމުގެ ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުޞޫލު

-


ލިޔެކިޔުން


First Amendment Guidelines for uninhabited Islands to lease

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 137.40 KB