Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް ޑިއުޓީގެ ޢިނާޔަތަށް އެދި، ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރާ ފާރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ އުސޫލު

-


ލިޔެކިޔުން


Guideline for Registration Agricultural Input Importers

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 459.27 KB