Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ހުށަ އަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ގެންގުޅޭ އުޞޫލު

-