Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން

-


ލިޔެކިޔުން


Maldives Billfish Fishery Management Plan

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 827.88 KB