Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ނުވަތަ ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމުގެ ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުޞޫލު

-


ލިޔެކިޔުން


Second_Amendment_Guidelines_for_uninhabited_Islands_to_lease

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 168.04 KB