Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ރެގުއުލޭޝަން ޤަވާއިދު:- މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފު ހަރަކާތްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ޖޫރިމަނާ ކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދު ( 30 އޮގަސްޓް 2020 )

ޤަވައިދު (ނަންބަރ:- 2020/R-74 )