Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު :- ނަންބަރ IUL)30-A4/30/2020/24 ) އެސިސްޓެންޓް ފިޝަރީޒް އޮފިޝަރ

-


ލިޔެކިޔުން


IUL30A430202024 Assistant Fisheries Officer _

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.82 MB

Assistant Fisheries Officer _ IUL30A430202024 A2 Form

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 366.17 KB