Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު :- ނަންބަރ (IUL) 30- PMU1/30/2020/35 ) ކޮންޕްލައިންސް އޮފިސަރ

-


ލިޔެކިޔުން


TOR _ Compliance Officer_

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 205.52 KB

IUL30PMU130202035 - Compliance Officer

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 491.86 KB