Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު :- ނަންބަރ (IUL) 30- PMU1/30/2020/36 ) ކަރަންޓީން އޮފިސަރ

-


ލިޔެކިޔުން


TOR Quarantine Officer

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 226.57 KB

IUL30PMU130202036 Qurantine Officer

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 435.18 KB