Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ނަންބަރ IUL)30-A4/30/2020/28 ) ކޮންޕްލައިންސް އޮފިސަރ

-


ލިޔެކިޔުން


TOR _ Compliance Officer

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 221.06 KB

IUL 30-PMUl- 30- 2020- 28 Compliance Officer

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 465.44 KB