Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ދަޢުވަތު:- ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީގައި 25 ޓަނުގެ އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާގުޅޭ

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް އަދި ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް


ބީލަމާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ތައް:-

މަސައްކަތުގެ ނަން: ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީގައި 25 ޓަނުގެ އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން: (އޮންލައިންކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް ހުށަހެޅިދާނެ)


މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވާނީ:

ތާރީޙް: 08 ނޮވެމްބަރ 2020 ގަޑި: 13:00

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ގުޅޭނެ ނަމްބަރު: 3339272 އީމެއިލް އެޑްރެސް؛ admin@fishagri.gov.mv


ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި:

ތާރީޚް: 09 ނޮވެމްބަރ 2020 ދުވަސް: ހޯމަ ގަޑި: 13:00ގެ ކުރިން


ލިޔެކިޔުން

ޢާއްމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބުތައް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 68.99 KB