Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރ.މަޑުއްވަރީގައި މިހާރު މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ 25 ޓަނުގެ އައިސްޕްލާންޓްގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

-


މި ބީލަމަކީ ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރ.މަޑުއްވަރީގައި މިހާރު މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ 25 ޓަނުގެ އައިސްޕްލާންޓް (50 ޓަނުގެ ސްޓޯރޭޖާއެކު)ގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމަދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމެކެވެ. މި ބީލަމުން ހޯދަންބޭނުންވާ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ލިޔެކިޔުން


Bidding Document - R

ފޯމެޓް : DOCX
ސައިޒް: KB 399.37 KB