Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު :- ނަންބަރ IUL)30-A4/30/2020/27 ) މެކޭނިކް

މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް ސެންޓަރ


ލިޔެކިޔުން


IUL-30-A4-30-2020-27 Mechanic

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.33 MB