Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު :- ނަންބަރ 30-A4/30/2020/37 ފިޝާރީޒް އޮފިސަރ

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:- މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް


ލިޔެކިޔުން


IUL30A430202037

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.94 MB