Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- ޢިއުލާން ނަންބަރ IUL 30-A4/30/2020/44 އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ

-


ލިޔެކިޔުން


A2 Mark Sheet IUL30A430202044

ފޯމެޓް : JPEG
ސައިޒް: KB 20.49 KB

IUL30A430202044 Assistant Compliance Officer

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 306.30 KB