Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- ޢިއުލާން ނަންބަރ IUL- 30-PMU1/30/2020/59

ޢިއުލާން އަދި ( ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް )


--

ލިޔެކިޔުން
ޢިއުލާން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 507.06 KB