Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ޑިރެކްޓަރ، އެޗް.އާރު މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ޑިރެކްޓަރ، އެޗް.އާރު މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން


މަޤާމު: ޑިރެކްޓަރ، އެޗް. އާރު މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-318965 ބޭނުންވާ އަދަދު: 01 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކު: އީ.އެކްސް 1 މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން / ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާރޓްމަންޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް، މާލެސިޓީ މުސާރަ: މަހަކު -/8835 ރުފިޔާ، (އަށްހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ފަސްރުފިޔާ) ސަރވިސް އެލަވަންސް: މަހަކު -/2000 ރުފިޔާ، (ދެހާސް ރުފިޔާ)

ލިޔެކިޔުން


HR Director Iulan

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.21 MB