Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ފަންޑު މެނޭޖަރ ( ކޮންޓްރެކްޓް ) މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ފަންޑު މެނޭޖަރ ( ކޮންޓްރެކްޓް ) މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ފަންޑު މެނޭޖަރ ( ކޮންޓްރެކްޓް ) މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

ލިޔެކިޔުން


Fund Manager

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 914.79 KB