Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ

ލިޔެކިޔުން


Security officer

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.15 MB