Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު ދަނޑުވެރިކަމުގެ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ހާއްޞާ ހޮޓްލައިނެއް ޤާއިމް ކޮށްފި

-
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޙާއްޞަ ހޮޓްލައިނެއް ވާނީ ޤާއިމްކޮށްފައެެވެ. މިނިސްޓްރީއިން މިފަދަ ހޮޓްލައިނެއް ޤާއިމްކުރީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ވީހާވެސް ލުއިފަސޭހަކޮށް ދަނޑުވެރިންނަަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަޤުސަދުގައެވެ. 3339237 ގެ ޙިދުމަތް ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 އިން ފެށިގެން 14:00 އާއި ދެެމެދު ލިބިލައްވާނެެއެވެ.