Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް ޢިއުލާން - ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު: 2 ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން ހުއްދަކުރާ ދޫނީގެ ބާވަތްތައް މުރާޖަޢާކުރުން

-