Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު އިޢުލާނު :- ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބިލަން ކަރުދާހަށް ގެނެވުނު 6 ވަނަ އިސްލާހު

-