Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް އިޢުލާން ނަންބަރ: IUL)30-E3/30/2019/231 ) ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޕެސްޓިސައިޑް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަދެވޭ ޕެސްޓިސައިޑް އަދި ހުއްދަ ނުދެވޭ ޕެސްޓިސައިޑް ލިސްޓާބެހޭ

-


ލިޔެކިޔުން


Approved Pesticide List

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.18 MB

Banned Pesticide List

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.39 MB

IUL30E3302019231

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 139.92 KB