Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް އިޢުލާން ނަންބަރު :- IUL)30-E1/30/2020/144) ވެޓެރިނަރީ ސާވިސްގައި ފަރުވާދިނުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑައި ލުމާބެހޭ

މި ހިނގާ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 27 އިން 31 އަށް ވެޓެރިނަރީ ސާވިސްގައި ފަރުވާދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދު ކަނޑައިލައި ، އަލުން ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާނީ 03 ޖަނަވަރީ 2021 ގައި ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރުން


މިމިނިސްޓްރީން ވިލިމާލޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވެޓެރިނަރީ ސާވިސްގެ ވެޓެރިނޭރިއަން، މިހިނގާ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 27-31 އަށް ހުންނަވާނީ އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ކަމުން، އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވެޓެރިނަރީ ސާވިސްގައި ފަރުވާދިނުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑައިލިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ. ވިލިމާލެ ވެޓެރިނަރީ ސާވިސްގެ ޚިދުމަތް އަލުން ދޭން ފަށާނީ 03 ޖަނަވަރީ 2021 ގައެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 3339220 ފޯނަށް ރަސްމީގަޑިގައި ގުޅުން އެދެމެވެ. އަދި އިމަޖެންސީ ޙާލަތްތަކުގައި ވެޓެރިނަރީ ސަރވިސްގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު 7448286 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ލިޔެކިޔުން