Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް އިޢުލާން - ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދަށް އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލުން

-


ޤާނޫނު ނަންބަރު 2019/21 (ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މި މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ ދެލިކޮޕީއަށް އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް މިއިޢުލާނާއެކު ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ފޯމު ފުރުއްވުމަށްފަހު admin@fishagri.gov.mv އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުން ވެލައްވާނަމަ، 3339242، 3339209 އަދި 3339208 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 22 ނޮވެމްބަރ 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 އެވެ.

ލިޔެކިޔުން
ޚިޔާލު ހުށަހަޅާ ފޯމު ފޯމެޓް

ފޯމެޓް : DOCX
ސައިޒް: KB 17.86 KB

އިޢުލާން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 125.00 KB