Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި މިބަލިތައް އުޅޭ ޤައުމުތަކުން ދިރޭޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލުމާބެހޭ

-


ލިޔެކިޔުން


IUL30E330202023 Temporary prohibition of importing live Animal

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 192.88 KB