Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް ފިޝަރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަސްދޯނިފަހަރުގައި ލޮނުނުފެން މަސްފިނިކުރާ ނިޒާމް ޤާޢިމްކުރުމަށް ލޯން ދޫކުރުމުގެ އޫޞޫލު

-


ލިޔެކިޔުން

Application Form for R

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.10 MB