Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް ޤާނޫނު ނަންބަރ 79/31 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާނޫނު ) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު އިޞްލާހުގެ ދަށުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އެތެރެކުރެވޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީނުނެގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ފުރަތަމަ އިސްލާހު

-


ލިޔެކިޔުން


list

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 310.47 KB