Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް ފަޅުރަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލި 6 ރަށުގެ ބީލަން ކަރުދާހާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރީބިޑް މީޓީންގ ބާއްވާ ތާރީޚަށް ބަދަލު އައު މާބެހޭ

-