Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް އިޢުލާން ނަންބަރު :- IUL)30-E1/30/2020/128) ބީލަމަށް ހުޅުވާލި 6 ރަށުގެ ބިޑް ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ

-


މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު:(IUL)30-E/30/2020/101 (08 އޮކްޓޯބަރ 2020) ގެ އިޢުލާނުން ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި ހުޅުވާލި 6 ރަށަށް ބިޑް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚުގެ ގޮތުގައި ބީލަން ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ، 20 ޑިސެންބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ކަމުގައެވެ.

ނަމަވެސް ބިޑާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރީ-ބިޑް މީޓިންގް 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފަސްކުރެވިފައި ވުމުން، ބިޑް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މުއްދަތަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އިސްވެ ދަންނަވާފައިވާ ތާރީޚު 27 ޑިސެންބަރު 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އިތުރުކޮށްފައިވާކަން ބީލަން ކަރުދާސް ބައްލަވައިގެންފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

އަދި މި މިނިސްޓްރީއަށް ބިޑް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ބީލަން ކަރުދާސް ބައްލަވައިގަންނަވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާ ކުރާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ލިޔެކިޔުން