Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް އިޢުލާން ނަންބަރު :- IUL)30-G/30/2020/122 ) ވިސިލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން މާގުޅޭ

-


ޤާނޫނު ނަންބަރު 2019/16 (ވިސިލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ އެތެރޭގެ ވިސްލްބްލޯ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް މިހާރުވަނީ ހަމަޖެހިފައެެވެ. މިގޮތުން، "ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމު"، އީމެއިލް އެޑްރެސް ނުވަތަ ފޯނު ނަންބަރު މެދުވެރިކޮށް ވިސްލްބްލޯ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ކޮމިޓީގެ އީމެއިލް: whistleblower@fishagri.gov.mv ފޯން: 3339273، 3339272، 3028708 ، 3322625 އެޑްރެސް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ވެލާނާގެ، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، 20096، ދިވެހިރާއްޖެ

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން:-

  1. ލީގަލް އޮފިސަރ ، އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަޒްނާ
  2. ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ، އަޙްމަދު ރާޝިދު
  3. މެރިން ބްޔޮލޮޖިސްޓް، ފާޠިމަތު ޙަނާ ޢާމިރު

ލިޔެކިޔުން

އިޢުލާން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 252.89 KB