Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެފް.އޭ.އޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފޮނުއްވި ޚިޠާބު

-