Skip to main content

 1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
 2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތުގައި ފިޠުރު ޒަކާތް

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ގްރޭޓަރ މާލެ ރީޖަންގެ ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ގޮވާމުންނާއި ނަގުދު ފައިސާއިން ޒަކާތް ބަލައި ނުގަންނަ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. ރަށްރަށުގައި ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނީ އެރަށެއްގެ ކައުންސިލުން. ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ ރަމަޟާންމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމަޔަށް.


ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކަންޖެހޭ އަގުތައް

 • އާދައިގެ ހަނޑުލުން ނަމަ 15 ރުފިޔާ
 • ތައިލެންޑް ހުދު ހަނޑުލުން ނަމަ 48 ރުފިޔާ
 • ބާސްމަތީ ހަނޑުލުން ނަމަ 105 ރުފިޔާ
 • ރަތް ހަނޑުލުން ނަމަ 65 ރުފިޔާ
 • އާދައިގެ ފުށުން ނަމަ 12 ރުފިޔާ
 • އާޓާ ފުށުން ނަމަ 55 ރުފިޔާ

ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލު

ޒަކާތް ބަހާނީ ކިހިނެތް؟

 • ޒަކާތް ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޒަކާތުގެ ޙައްޤުވެރިންގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތަކަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްގެން.
 • 1441 ވަނަ އަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 1440 ވަނަ އަހަރުވެސް ފަޤީރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް.

ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމާއި ވަކިވުމަށް ހުށަހެޅުން

 • ކޯވިޑް-19 ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ދަފްތަރު އަލުން އެކުލަވާލުމުގައި ހުރި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލުން މިހާރުވަނީ ފަސްކުރެވިފައި.