Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނޫސް ބަޔާން ނޫސްބަޔާން: ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިސްކިތްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތްތައް

ނޫސްބަޔާން: ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިސްކިތްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތްތައް


ނޫސްބަޔާން: ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިސްކިތްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތްތައް

ލިޔެކިޔުން


noos bayaan-07022021140504

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 591.23 KB