Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް ބީލަމަށް ހުޅުވާލި 6 ރަށުގެ ބީލަމަށް ގެނެވިފައިވާ 2 ވަނަ ބަދަލުގެ ތަފްސީލްއާ ބެހޭ

-