Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް ބީލަމަށް ހުޅުވާލި 6 ރަށުގެ ބީލަމަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުގެ ތަފްސީލްއާ ބެހޭ

-