Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް ފަޅުރަށްރަށާއި ގުޅޭގޮތުން 22 ޖެނުއަރީ 2019 ގައި މި މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ނަންބަރު:- (IUL)30-E/30/2019/13 ބާޠިލު ކުރުމާބެހޭ

-


ލިޔެކިޔުން


IUL30E3020206

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 194.72 KB