Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ތަމްރީން ސާރކް އެވޯޑް ސޮކަލަރޝިޕް ގެ ފުރުސަތު - ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ)

ސުންގަޑި: 19 އޮގަސްޓް 2020