Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް - ބިލަން ކަރުދާހަށް ގެނެވުނު ތިން ވަނަ އިސްލާހު

ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި ބ. މާއްޑޫ ހުޅުވާލި ހުޅުވާލުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމާ ބެހޭ