Skip to main content

 1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
 2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު ޓީބީ އަދި ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް-19 އެކޭ އެއްފަދައިން ޓީބީ އަކީވެސް ގައިން ގަޔަށް އަރާ ޢާންމުކޮށް ފުއްޕާމެއަށް ޖެހޭ ބައްޔެއް. މި ދެ ބަލީގައިވެސް ޢާންމުކޮށް ފެންނަ ޢަލާމާތް ތަކުގެ ތެރޭގައި، ކެއްސުން، ހުންއައުން އަދި ނޭވާލާން އުނދަގޫވުން ހިމެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޓީބީއަކީ ކޯވިޑް-19 އާއި ޚިލާފަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ފަރުވާ ކުރަން ޖެހޭ ބައްޔެއް. އެހެންކަމުން ޓީބީ ބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަށް ކޯވިޑް-19 އަށް ފަރުވާތެރިވާންވާނެ.


ޓީބީ އަށް ފަރުވާ ކުރަމުންދާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަށް:

 • ގޭގައި ތިބޭ ވަގުތުގައިވެސް އެހެންމީހުންނާ ބައްދަލުވެ ގައިގޯޅިނުވުން.
 • ގިނަ ގިނައިން ސައިބޯނި ލައިގެން އަތްދޮވުން.
 • މޫނުގައި އަތްނުލުން. ޚާއްޞަކޮށް ލޯ، ނޭފަތް އަދި އަނގައިގައި އަތްނުލުން.
 • ބަލިވެ އުޅޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ނުކުރުން.
 • ޓީބީ ބޭސް ކެއުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަނުކޮށް ޤަވައިދުން ގަޑިން ގަޑިޔަށް ބޭސްކެއުން.
 • ހޮސްޕިޓަލަށް ދާދިއުން މަދުކުރުން. ޓީބީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް ޓީބީ ޕްރޮގްރާމްގެ ބޭފުޅުންނާއި ފޯނުގެ ޒަރިއްޔާއިން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވުން.
 • މާސްކް ބޭނުންކުރުން. އަދި ސާފު ތާޙިރުކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން. މިގޮތުން
  • ގިނަ ގިނައިން އަތްދޮވުން.
  • ކެއްސާ ކިނބިހި އަޅާއިރު އަނގަޔާ ނެފަތް އަތުގެ މުލައްދަޑިން ނުވަތަ ޓިޝޫއަކުން ނިވާކުރުން، އަދި ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ޓިޝޫ ކުނިވަށިގަނޑަކަށްލުން.
  • ގިނައިން އަތްލެވޭ ތަންތަން ސާފުކުރުން.