Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު ރާއްޖޭ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑުމަހުގެ އަނގު ހުރި މިންވަރު (28 އޮކްޓޫބަރ ޖުލައި، 2020 )

-


ލިޔެކިޔުން


28thoct2020

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 873.69 KB