Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. މަޝްރޫއުތައް

ރާވަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓް " ސަސްޓެެއިނަބަލް " ފިޝަރިޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

-


" ސަސްެޓެެއިނަބަލް" ފިޝަރިޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

/http://sfrdp.fishagri.gov.mv