Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު އަތޮޅުވެއްޓެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުން (އަތްމަތީ ފޮތް)

-
އަތޮޅުވެއްޓެއްގައި ދަނޑުވެރިކަންކުރުން (އަތްމަތީ ފޮތް)

ޑައުންލޯޑް

Hand book