Skip to main content

 1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
 2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު ކޯވިޑް-19 އިޖާބަ އަށް ވާސިލްވާނެ ގޮތް

ކޯވިޑް-19 އިޖާބަ އަށް ވާސިލުވުމަށް ގުޅޭނެ މުހިންމު ނަންބަރުތައް


 1. ހުން އައިސް، ކެއްސާ ނޭވާލާން ދަތިވާނަމަ1676 އަށް ގުޅުއްވާ، ނުވަތަ heoc@health.gov.mvއަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ.

ގްރޭޓަރ މާލެ ރީޖަންގައި ހުރި ފްލޫ ކްލިނިކްސްތައް

ފްލޫ ކްލިނިކް މަޢުލޫމާތު ހުޅުވޭ ގަޑިތައް
ސެނަހިޔާ ފްލޫ ކުލިނިކު ހަފުތާގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު 24 ގަޑިއިރު
ފްލޫ ކުލިނިކު – މާލެ ހިޔާ 2، ފުރަގަސް ހަފުތާގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑި: 09:00 – 16:00
ހުޅުމާލެ ފްލޫ ކުލިނިކު – ހުޅުމާލެ ޕްރީސްކޫލް ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު - 08:00 – 23:00 ހުކުރު ދުވަސް - 15:30 – 23:00
ވިލިމާލެ ފްލޫ ކުލިނިކު ހަފުތާގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު 10:00 – 16:00
އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލް އޮންލައިން ފްލޫ ކުލިނިކު އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހެއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 1440 08:00 – 20:00
 1. ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި މެނުވީ ބޭރުގައި ނޫޅުއްވާ. ޒަރޫރީ ބޭނުމަކަށް ބޭރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ ނަމަ http://police.gov.mv/permit/ އަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިގެން ހުއްދަ ހޯއްދަވާ.

 2. ޑެލިވަރީ ސަރވިސްތަކުން އޯޑަރު ނަގާފައި ޚިދުމަތް ދިނުން ލަސްވާނަމަ 3322111 އަށް ގުޅުއްވާ ފުލުހުންނަށް އެކަން އަންގަވާ.

 3. ގްރޭޓަރ މާލެ ރީޖަންގައި ބޭސް ނެގުމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ބޭސް ނެގުމުގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމަށް ބޭސް ސިޓީ http://sto.mv/online/prescriptions އަށް އޮންލައިކޮށް ހުށަހަޅުއްވާ.

 4. ވިޔަފާރިތަކަށް މިހާރު ތިން ވައްތަރެއްގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ.

 • އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ
 • ސަޕޯޓް ސްޓާފުންގެ ހުއްދަ
 • ޑެލިވަރީ ސްޓާފުންގެ ހުއްދަ
 • https://www.police.gov.mv/permit/ ލިންކަށް ވަޑައިގެން ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޚިޔާރު ކުރައްވައިގެން ހުއްދަ ހޯއްދަވާ.
 1. ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ ވަޒީފާގެ ޙާލަތަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެ ނަމަ އެކަން ރިޕޯޓް ކުރެއްވުމަށް +9601475 އަށް ގުޅުއްވާ، ނުވަތަ http://jobcenter.mv އަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިގެން ރިޕޯޓް ކުރައްވާ.

 2. ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގައިވާ ޢާއިލާ ބޭފުޅުންނަށް ގުޅުމަށް ދަތިވާނަމަ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ 7223131 ނުވަތަ 9423131 އަށް ގުޅުއްވާ.

 3. ލޭ ހަދިޔާ ކުރެއްވުމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ބޭފުޅުން 3306089 ނުވަތަ 3333886 އަށް ގުޅުއްވާ ލޭ ހަދިޔާ ކުރައްވައިނ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރައްވާ.

 4. ހިތުގެ އުދާސްތަށް ގިނަވެ ފިކުރުބޮޑުވާ ނަމަ ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ހޯއްދެވުމަށް 1425 އަށް ގުޅުއްވާ!

 5. ކޯވިޑް-19 ޙާލަތުގެ ސަބަބުން ކުލި ނުދެއްކިގެން ގެއިން ބޭރު ކޮށްފި ނަމަ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ 3328393 އަށް ގުޅުއްވާ.

 6. ގެވެށި އަނިޔާ އަކީ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ބަލައިގަނެވިގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން. މިފަދަ ކޭސްތަށް ރިޕޯޓް ކުރެއްވުމަށް+9601412 އަށް ގުޅުއްވާ.

 7. މާލެ ސަރަޙައްދު ފުރަ ބަންދުގެ ޙާލަތަށް ގެނައުމާ ގުޅިގެން އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް މާލެ އައިސް އެނބުރި ރަށަށް ނުދެވި ތިބި ފަރާތްތައް އަނބުރާ ރަށަށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހޯއްދެވުމަށް ގެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ 1421 އަށް ގުޅުއްވާ ނުވަތަ support.covid19@gender.gov.mv އަށް މެއިލް ކުރައްވާ.

 8. ކޯވިޑް-19 ނޫން ބަލިތަކުގައި ޑޮކްޓަރެއްގެ ފާރަތުން އޮންލައިން ކޮންސަލްޓޭޝަން ހޯދުމަށް:

ނަން ރަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރު
އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް މާލެ +9603313553 / 1440
ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލް މާލެ +9607969897
މެޑިކާ ހޮސްޕިޓަލް މާލެ +9609748013
ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުމާލެ +9603351610
އައި.އެމް.ޑީ.ސީ. މަލްޓި ސްޕެޝަލްޓީ ހޮސްޕިޓަލް ސ. ހިތަދޫ +9607998802
އައި ކެއަރ ހޮސްޕިޓަލް މާލެ +9607201026
ޕްރިމެކްސް މެޑިކެއަރ މާލެ +9603330511
އައި ކެއަރ ކްލިނިކް މާލެ +9607201026
ފެމިލީ ކެއަރ ކްލިނިކް އެންޑް ސްކޭން ސެންޓަރ މާލެ +9607468046
ޔޫރޯ މެޑީކަލް ކެއަރ މާލެ +9607776689
ސެންޓްރަލް ކްލިނިކް މާލެ +9607893464
އެޑްވާންސް މެޑިކަލް ކްލިނިކް މާލެ +9607947778
ސެންޓްރަލް މެޑިކަލް ސެންޓަރ މާލެ +9607987781
މެޑްނޯވާ މެޑިކަލް ސެންޓަރ މާލެ +9607999736
ކުލުނު މެޑިކަލް ސެންޓަރ މާލެ +9609939797
އީވް ކްލިނިކް މާލެ +9603300788 / +9607900788
ފަސްޓްކެއަރ މެޑިކަލް ސެންޓަރ މާލެ +9603329449 / +9607969449
އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެންޓަލް ވެލްބީންގ މާލެ +9607897892 / +9607226667
އިމޭޖް ސެންޓަރ މާލެ +9609477294 / +9609477311 / +9609477293
މަހަލްދީބް ފުވައްމުލަކު މެޑިކަލް ޏ. ފުވައްމުލައް +9606860656 / +9607962977
އައި ކެއަރ ކްލިނިކް ހުޅުމާލެ ބްރާންޗް ހުޅުމާލެ +9607201026
ޔުނީކް ޑެންޓަލް ހުޅުމާލެ +9607909017
ކެއަރ ޓްރަސްޓް މަލްޓި ސްޕެޝަލްޓީ ކްލިނިކް ހުޅުމާލެ +9607969001
އެއިމްސް ޑައިގްނޯސްޓިކް ކެއަރ ސ. ފޭދޫ +9607968091
އައްޑޫ މެޑިސިޓީ ސ. ފޭދޫ +9607702001 / +9607994880
ޕްރޯ ކެއަރ ކްލިނިކް އެންޑް ޑެންޓަލް ސެންޓަރ އދ. މަހިބަދޫ +9609977758 / +9609969920 / +9609504051
އެފް އެންޑް ސީ މެޑިކެއަރ ސ.ފޭދޫ މަރަދޫ +9607991567
އެފް އެންޑް ސީ މެޑިކެއަރ އެންޑް ސްކޭން ސެންޓަރ ސ. ހިތަދޫ +9607991567
ދިލްޝާދް ކްލިނިކް މާލެ +9607990057
ޑރ. ޖިހާދްސް ޑެންޓަލް އެންޑް މެޑިކަލް ސެންޓަރ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި +9607779794
ހީލިންގ ކެއަރ މެޑިކަލް ސެންޓަރ މާލެ +9607577818 / +9609693535
އިމްޕީރިއަލް މެޑިކަލް ސެންޓަރ މާލެ +9609471414
މޯލްޑިކެއަރ މާލެ +9607705353 / +9603331590
ފަރުވާ ކްލިނިކް މާލެ +9607950535
މާސްޓަރ ޑެންޓަލް ކެއަރ ސެންޓަރ މާލެ +9609410090 / +9609410096
މާސްޓަރ ޑެންޓަލް ކެއަރ ސެންޓްރޯ ހުޅުމާލެ +9609410090 / +9609410096
 1. ގްރޭޓަރ މާލެ ރީޖަންގައި ބޭސްފިހާރަތަކުން ގޭގެއަށް ބޭސް ގޭގެއަށް ގެންގޮސްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ބޭސްފިހާރަތައް:
ނަން ގުޅޭނެ ނަންބަރު
އޭޑީކޭ ފާމަސީ 2 ޓޯކަން އިޝޫކުރަނީ އޮންލައިންކޮށް
ކެއަރ ޕްލަސް (ހުޅުމާލެ) 7255858
ސެންޓްރަލް މެޑިކަލް ސެންޓަރ ފާމަސީ 7987781
ސިޓީ ފާމަސީ (ހުޅުމާލެ) 7796595 / 9789781
ފަރސްޓް ކެއަރ ފާމަސީ 7969449
ގްރީން ފާމަސީ (ހުޅުމާލެ) 7886155
ގްރީން ފާމަސީ 7644338
މާފަންނު ގްރީން ފާމަސީ 9800018
ހެލްތް އެންޑް ގްލޯ ފާމަސީ 7339997
ލައިފް ސަޕޯޓް ފާމަސީ 7799001 / 3334545
މެޑި ފާމަސީ 7342567
ފާމަކޯން ކެމިސްޓް (ހުޅުމާލެ) 9947799
ފާމަސީ ޕްލަސް 7238686
ކިއުމެޑް ފާމަސީ 9939797
ޔޫ.އެމް.ސީ ފާމަސީ 7776689
އައި. އެމް.ސީ ކެމިސްޓް 7720904
ވީ ކެއަރނޕާރމަސީ 7244435
ދަ ކްލިނިކް ފާރމަސީ 9477311 / 9477294 / 9477293
މެޑިސިން ވޯލްޑް 7778455