Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު މުދާ އިންޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލުއިތައް

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އިންޕޯޓް މުދާ ގެންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލުއިތައް


  • މުދާ އިންޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލުއިތައް
  • ޑެމަރޭޖް ނުވަތަ ސްޓޯރޭޖް ޗާޖްގެ 20 އިންސައްތަ ވަނީ އަގު ހެޔޮކޮށްފަ.
  • 12 ދުވަސް ވަންދެން ކޮންޓެއިނަރައިޒްޑް ކާގޯގެ ހިލޭ ސްޓޯރޭޖް ވަނީ އިތުރުކޮށްދީފަ.
  • ޑެމަރޭޖް ރީޕޭމަންޓް ޕްލޭން 4 މަހާއި 6 މަހުގެ މުއްދަތަކަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ.
  • ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ރީޕޭމްންޓް އެގްރީމަންޓްތަކަށް އިތުރަށް 2 މަސް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ.
  • 1 އޭޕްރީލް އިން ފެށިގެން 30 ޖޫން އާ ދެމެދު ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ޕޯޓް އަދި ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ޕޯޓުން ކްލިއަރ ކުރާ މުދަލަށް ދައްކަންޖެހޭ ޑެމަރޭޖް ފީ އިން 50 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ.