Skip to main content

 1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
 2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ސުވާލުތައް

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އުފެދޭ ޢާންމު ސުވާލުތަށް


 1. ރަޙުމަތްތެރިންނާ ބައްދަލު ކުރެވިދާނެތަ ؟
 • އެއްވެ އުޅުމާއި، ރައްޓެހިން ގާތަށް ދިޔުމަކީ އެ ފަރާތްތަކަށް މިބަލި ފެތުރެން މެދުވެރި ވެދާނެ ކަމެއް.
 • އެކަކު އަނެކަކުގެ ހާލު ފޯނުން ގުޅައިގެން ނުވަތަ ވީޑިޔޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް ބެލިދާނެ.
 • ފިޒިކަލް ޑިސްޓެންސިންގް ނުވަތަ ގައިދުރުކަން ފަރިތަކުރަންވާނެ. ރަޙުމަތްތެރިންނާއި ބައްދަލުވިޔަސް އަތްޖޯޑުކޮށްސަލާމްކުރުން، ޓަޗްޖެހުން، ބެއްދުން އަދި ބޮސް ދިނުން ފަދަ ކަންކަން ނުކުރޭ.
 1. އާއިލާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ގާތަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން ރަނގަޅު ވާނެތަ؟
 • މިބަލީގެ ނުރައްކާތެރިކަން އެންމެ ބޮޑުވަނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ހަކުރު ބަލި އަދި ކިޑްނީގެ ބަލިތައް ފަދަ ދިގު މުއްދަތަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރާމީހުންނަށް.
 • ރޯގާގެ އަލާމާތް ހުރެއްޖެނަމަ އަދި ކޯވިޑް 19 ފެތުރެމުން ދާ ގައުމަކުން އައިސްފައިވާ މީހެއްނަމަ ގެގައި އެކަހެރިކޮށް ހުރުމަކީ އެންމެންގެ ރައްކަތެރިކަމަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް.
 1. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުގޮސް އަދި އަނބުރާ އައި މީހަކާ ދިމާނުވެ ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނުނަސް ބޭރަށް ދެވިދާނެތަ؟
 • ރޯގާގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ ބޭރަށް ދިޔުމަކީ އެދެވިގެންދާކަމެއްނޫން.
 • އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ރޯގާގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެންނަ ކަމުގައިވާނަމަ ގޭގައި މަޑުކޮށްލުން.
 • އިތުރަށް ގޯސްވާނަމަ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކަންވާނެ.
 1. އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނުފެނި ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެ ތަ؟
 • ޢާންމުކޮށް ފެންނަބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނުފެނިވެސް މި ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެ.