Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ރިޕޯޓް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ އައިސްޕްލާޓް ތަކުން، އައިސްލިބެން ހުރި މިންވަރު (މެޓްރިކް ޓަން އިން)

-


ލިޔެކިޔުން


Ice capacity in the Maldives - Feb 2020 (Atoll Wise)

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 458.12 KB